Our Teachers


Teacher's Description

Christopher Martin


Thạc sĩ chuyên ngành Giảng dạy, Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh, TESOL.


Teacher's Description

Marianne c. Dignos


Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh, Chứng chỉ quốc tế TESOL.


Teacher's Description

Samuel John Haslam


Cử nhân Giáo dục, Chứng chỉ quốc tế TEFL.


Teacher's Description

Jader Edralin Abulencia


Tiến sĩ chuyên ngành VHXH học châu Á, Chứng chỉ giảng dạy ESL.


Teacher's Description

Alexander Sinclair


Cử nhân Giáo dục, Chứng chỉ quốc tế TEFL.


Teacher's Description

Marti Robin


Cử nhân Khoa học, Chứng chỉ ESL và TESOL.


Teacher's Description

Katrina a. Cayetano


Cử nhân Giáo dục, Chứng chỉ ESL.


Teacher's Description

Herman Hombrey F. Escalante


Chứng chỉ ESOL Đại học Cambridge, Chứng chỉ CELTA


Teacher's Description

Nerma Murih


Cử nhân Quản trị thông tin, chứng chỉ quốc tế TESOL.