10 cách nói “Tôi không thích” trong tiếng Anh

  • I dislike it

Nghĩa của câu nói này giống với câu “I don’t like” nhất, là cách nói trực tiếp.

Ví dụ:

I dislike the way he talks to me.

Greta dislikes the taste of pistachio ice cream.

 

  • I’m not into it

Nghĩa là không thích, không hứng thú.

Ví dụ:

I’m not into skinny jeans this season.

James asked Irina to go with him to the football game but she’s not into football, she likes rugby.

 

  • I’m not fond of it

Câu này mang nghĩa là bạn hoàn toàn không thích thứ gì đó, nhưng cách nói này khá thân mật.

Ví dụ:

Since Ben had the accident, he’s not very fond of going skiing.

I’m not fond of combining purple with orange.

 

  • I’m not crazy about it

Nghĩa của câu này giống với “I’m not fond of it”.

Ví dụ:

I don’t think Tanya is crazy about working extra hours.

Pauline, I’m not crazy about this cake, it tastes strange.

 

  • I don’t appreciate that

Đây là cách nói thể hiện sự không thích rất trang trọng, lịch sự.

Ví dụ:

I don’t appreciate being shouted at in public.

Helen didn’t appreciate her gift, she thought it was inappropriate.

 

  • It doesn’t tickle my fancy

Thành ngữ này mang nghĩa là điều đó khiến bạn chẳng cảm thấy thích thú, vui nhộn và hấp dẫn.

Ví dụ:

That comedia’s sense of humour doesn’t tickle their fancy.

I love that Halloween party concept but the idea of having blood everywhere doesn’t tickle my fancy, it’s a bit gross.

 

  • I’m disinterested in that

Câu này chỉ đơn giản để nói về điều gì đó không thú vị.

Ví dụ:

My friends are all disinterested in politics.

Her boss is disinterested in all her ideas.

 

  • That’s not for me

Câu này có nghĩa điều đó không dành cho tôi, tức là tôi không thích điều đó.

Ví dụ:

Everyone loves the series Lost but it’s not for me.

The new fashion trend of high-wasted skirts is not for me.

 

  • I’m not a big fan of it

Là cách nhấn mạnh việc bạn không thích thứ gì đó, nhưng cách nói này lại không phổ biến.

Ví dụ:

I’m not a big fan of the new James Bond.

Don’t ask her to go to the Japanese restaurant! She’s not a fan of sushi.

 

  • I’ll pass

Đây là cách nhanh nhất để nói rằng bạn không hứng thú lời đề nghị nào đó.

Ví dụ:

Do you want to come to the pub? – Nah thanks, I’ll pass.

Who wants to participate in this project? – I have too much work right now, I’ll pass, thanks.

Bình luận