Nghĩa của câu nói này giống với câu “I don’t like” nhất, là cách nói trực tiếp.

Ví dụ:

I dislike the way he talks to me.

Greta dislikes the taste of pistachio ice cream.

 

Nghĩa là không thích, không hứng thú.

Ví dụ:

I’m not into skinny jeans this season.

James asked Irina to go with him to the football game but she’s not into football, she likes rugby.

 

Câu này mang nghĩa là bạn hoàn toàn không thích thứ gì đó, nhưng cách nói này khá thân mật.

Ví dụ:

Since Ben had the accident, he’s not very fond of going skiing.

I’m not fond of combining purple with orange.

 

Nghĩa của câu này giống với “I’m not fond of it”.

Ví dụ:

I don’t think Tanya is crazy about working extra hours.

Pauline, I’m not crazy about this cake, it tastes strange.

 

Đây là cách nói thể hiện sự không thích rất trang trọng, lịch sự.

Ví dụ:

I don’t appreciate being shouted at in public.

Helen didn’t appreciate her gift, she thought it was inappropriate.

 

Thành ngữ này mang nghĩa là điều đó khiến bạn chẳng cảm thấy thích thú, vui nhộn và hấp dẫn.

Ví dụ:

That comedia’s sense of humour doesn’t tickle their fancy.

I love that Halloween party concept but the idea of having blood everywhere doesn’t tickle my fancy, it’s a bit gross.

 

Câu này chỉ đơn giản để nói về điều gì đó không thú vị.

Ví dụ:

My friends are all disinterested in politics.

Her boss is disinterested in all her ideas.

 

Câu này có nghĩa điều đó không dành cho tôi, tức là tôi không thích điều đó.

Ví dụ:

Everyone loves the series Lost but it’s not for me.

The new fashion trend of high-wasted skirts is not for me.

 

Là cách nhấn mạnh việc bạn không thích thứ gì đó, nhưng cách nói này lại không phổ biến.

Ví dụ:

I’m not a big fan of the new James Bond.

Don’t ask her to go to the Japanese restaurant! She’s not a fan of sushi.

 

Đây là cách nhanh nhất để nói rằng bạn không hứng thú lời đề nghị nào đó.

Ví dụ:

Do you want to come to the pub? – Nah thanks, I’ll pass.

Who wants to participate in this project? – I have too much work right now, I’ll pass, thanks.

One Response

Leave a Reply