Learn by Song: Who Do You Love – The Chainsmokers ft. 5 Seconds of Summer 5SOS

The Chainsmokers chưa bao giờ làm người xem thất vọng, và sản phẩm âm nhạc Who do you love kết hợp cùng nhóm 5 Seconds of Summer 5SOS đã làm những người yêu âm nhạc thỏa mãn   Yeah Found cigarettes in your Fendi coat Even though you don’t even smoke Always changin’ your access […]

Phân biệt sự khác nhau giữa Until và By

Những lỗi phổ biến nhất của người học tiếng Anh thường liên quan đến sử dụng giới từ. Điều này là do thực tế người học thường có xu hướng dịch các từ hay cụm từ theo ngôn ngữ của họ. Khi nói đến giới từ trong tiếng Anh, có một số trường hợp ngoại […]

Tính từ so sánh trong tiếng Anh

Tính từ một âm tiết Chúng thường được thêm “er” vào cuối từ. Và đây là hình thức so sánh hơn, với liên từ “than” Ex: Jane is 1m 65 and Claire is 1m 60. Jane is taller than Claire. Một số tính từ một âm tiết và hình thức so sánh hơn: Short – […]

Learn by Song: Last Hurrah – Bebe Rexha

Last Hurrah có thể hiểu như là lần cuối cùng cho một sở thích hay thói quen có hại nào đó, trước khi quyết tâm ngừng hoàn toàn. I’m done with the drinking I’m done with the smoking I’m done with the playing I’m done with the joking I’m done with the ladies I’m done […]

So sánh ngang bằng trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, khi so sánh ngang bằng giữa 2 đối tượng, chúng ta thường sử dụng cấu trúc “as…as”, hay để đơn giản hơn là cấu trúc “as + adjective + as”. Ex: Are you as fast as your brother? In the mountain, I felt as free as a bird. When I saw him […]

Đại từ nhân xưng “it”

Khi nào sử dụng? Khi nào chúng ta thường sử dụng đại từ nhân xưng “it” trong tiếng Anh? Khi đối tượng được nói đến là đồ vật hay động vật. Ex: Where is my watch? – It’s on the table. This is my new car. Do you like it? What type of dog is […]