Các giới từ về sự chuyển động

“To” và “From”

Dùng “To” để chỉ nơi đến.

For example:

  • Bernard is traveling to Spain by plane.

Dùng “From” để chỉ điểm bắt đầu của một hành động.

For example:

  • Is he leaving from here?.

 

“Into”, “In” và “Out of”

Sự khác biệt giữa “In” và “Into” là “In” dùng để chỉ một vị trí, còn “Into” chỉ sự chuyển động.

For example:

  • The strawberries are in the fridge
  • She was getting out of the car and into the hotel

Nếu bạn quan sát kỹ ví dụ ở trên, bạn sẽ thấy giới từ “Out of” cũng được sử dụng để chỉ sự chuyển động, được dùng khi bạn rời khỏi nơi nào đó.

For example:

  • I was coming out of the restaurant when I saw Olivier.

 

“On” và “Off”

“On” chỉ vật ở trên một cái gì đó. “Off” hoàn toàn trái ngược với “On”, “Off” được dùng để chỉ sự tách biệt về mặt vật chất hoặc khoảng cách với cái gì.

For example:

  • Take your shoes off and put them on the floor.

 

“Up” và “Down”

“Up” mang nghĩa là hướng lên trên hoặc nằm ở đầu danh sách. “Down” mang nghĩa là xuống đất.

For example :

  • Linda always goes up the stairs and comes down in the lift. This way she is always fit and healthy!