Cách sử dụng câu hỏi đuôi – “Question Tags”

Khi chúng ta muốn hỏi một thông tin nào đó, thông thường hay sử dụng câu hỏi chuẩn. Nhưng đôi khi chúng ta chỉ muốn xác nhận lại thông tin hay tìm một cách để tiếp tục câu chuyện, câu hỏi đuôi Question tags sẽ được sử dụng.

1. Khẳng định/ Phủ định:

Nếu như câu nói ở thể khẳng định, câu hỏi đuôi sẽ ở thể phủ định. Và tương tự, ngược lại, nếu như câu nói ở thể phủ định, câu hỏi đuôi sẽ ở thể khẳng định.

 • He’s a doctor, isn’t he?
 • You work in a bank, don’t you?

(lưu ý: nếu như động từ không phải “be” hay không có trợ động từ, câu hỏi đuôi sẽ sử dụng trợ động từ don’t, doesn’t, didn’t ở cuối câu)

 • You haven’t met him, have you?
 • She isn’t coming, is she?

2. Với trợ động từ

Trong câu có trợ động từ ‘have’ hoặc động từ ‘be’ thì câu hỏi đuôi sử dụng chính trợ động từ trong câu.

 • They’ve gone away for a few days, haven’t they?
 • They weren’t here, were they?
 • He had met him before, hadn’t he?
 • This isn’t working, is it?

3. Không có trợ động từ

Nếu như trong câu không có trợ động từ hoặc động từ ‘be’, câu hỏi đuôi sẽ sử dụng trợ động từ ‘do’ với dạng thích hợp.

 • I said that, didn’t I?
 • You don’t recognise me, do you?
 • She eats meat, doesn’t she?

4. Động từ hình thái

Trong câu có động từ hình thái, câu hỏi đuôi sẽ sử dụng chính động từ hình thái đó. (Can, may, might, must, should,etc.)

 • They couldn’t hear me, could they?
 • You won’t tell anyone, will you?

5. Trường hợp ‘I am’

Lưu ý với câu hỏi đuôi với câu bắt đầu bằng ‘I am’. Câu hỏi đuôi cho ‘I am’ là ‘aren’t I?’, không phải ‘amn’t I’

 • I’m the fastest, aren’t I?

Nhưng khi sử dụng dạng phủ định, câu hỏi đuôi sẽ sử dụng dạng ‘am’

 • I’m not fat , am I?