Cách sử dụng “Yet”, “Still” và “Already”

  • “YET”

Chúng ta sử dụng “Yet” để nói về điều thường được dự kiến sẽ xảy ra. “Yet” cũng chỉ điều đã không xảy ra cho đến một thời điểm cụ thể trong hiện tại.

“Yet” được dùng trong câu hỏi và câu phủ định.

Ví dụ:

Have you eaten yet?.

No, not yet.

 

Has Mike left for work yet?,

Yes, he left early this morning.

 

I haven’t seen this movie yet.

She hasn’t gone to the gym yet.

Lưu ý: Sử dụng “Yet” ở cuối câu.

 

  • “ALREADY”

Chúng ta sử dụng “Already” để hỏi hoặc trả lời các câu hỏi khẳng định. Hay để chỉ một điều gì đó đã xảy ra sớm, hoặc sớm hơn dự kiến.

Ví dụ:

Have you been on holiday yet?.

Yes, I have already been on holiday.

 

Has she cleaned the house yet?.

Yes, She has already cleaned the house.

 

  • “STILL”

“Still” dùng để chỉ điều gì đó đã không hoàn thành, khi chúng ta mong đợi nó sẽ được hoàn thành.

Ví dụ:

We’re still working on the project.

 

He has still got a lot of work to do.

 

Jane still hasn’t arrived.

 

Kate is still working hard on her project.

 

I still haven’t seen that movie.

Lưu ý: “Still” luôn luôn đứng giữa trợ động từ và động từ chính.