Tính từ đuôi “-ed” và đuôi “-ing”

Tính từ đuôi “-ed” và đuôi “-ing”

Những tính từ có đuôi ‘-ed’ (‘bored’, ‘interested’) và tính từ có đuôi “-ing” (‘boring’, ‘interesting’) rất dễ gây nhầm lẫn. -ed adjectives Tính từ đuôi ‘-ed’ khi mô tả cảm xúc – để nói về cảm xúc của người khác như thế nào về điều gì đó. I was very bored in the maths […]