Những cách nói “Good” trong tiếng Anh – Part 2

Những cách nói “Good” trong tiếng Anh – Part 2

6. Fantastic Fantastic với nghĩa đen “very good”, đôi khi nó được sử dụng như một câu cảm thán để bày tỏ sự ngạc nhiên hoặc tán thành. “I passed my exam.” “Fantastic!” What a fantastic course! 7. Merry Thuật ngữ Merry chúng ta thường hay thấy trong câu chúc Giáng sinh “Merry Christmas”, với […]