Kiểm tra đánh giá: Pro Talk Business

Kiểm tra đánh giá: Pro Talk Business

Kiểm tra đánh giá của chương trình Pro Talk Business. Hình thức: Kiểm tra Từ vựng, cụm từ, lỗi Ngữ pháp qua bài Test trên hệ thống LMS Speaking Test trực tiếp với Giáo viên nước ngoài Nội dung: Bao gồm nội dung học xuyên suốt thời gian của khóa GENERAL THEME: Employee and Work, từ 10/9 đến […]

Kiểm tra đánh giá: Talk Plus

Kiểm tra đánh giá: Talk Plus

Đổi mới chương trình học tại Yaffle gắn liền với đổi mới về đánh giá quá trình học bằng Kiểm tra đánh giá của chương trình Talk Plus. Hình thức: Kiểm tra Từ vựng, lỗi Ngữ pháp qua bài Test trên hệ thống LMS Speaking Test trực tiếp với Giáo viên nước ngoài Nội dung: […]