Kiểm tra đánh giá: Pro Talk Business

Kiểm tra đánh giá: Pro Talk Business

Kiểm tra đánh giá của chương trình Pro Talk Business. Hình thức: Kiểm tra Từ vựng, cụm từ, lỗi Ngữ pháp qua bài Test trên hệ thống LMS Speaking Test trực tiếp với Giáo viên nước ngoài Nội dung: Bao gồm nội dung học xuyên suốt thời gian của khóa GENERAL THEME: Employee and Work, từ 10/9 đến […]