Chính sách dịch vụ của chương trình Plus class

Hi Yafflers,

YEA Team xin cập nhật, thông báo tới cộng đồng khách hàng/học viên về chính sách dịch vụ mới dành cho chương trình Talk Plus – Learn with style tại Yaffle English Academy:

1. Bảo lưu gói khoá học

 • Miễn phí bảo lưu:
  • Awesome: 2 lần / gói học.
  • Standard: 1 lần / gói học.
  • Starter: không miễn phí.
 • Chương trình Talk Plus không giới hạn số lần bảo lưu gói khoá học (tạm khoá tài khoản).
 • Thời gian bảo lưu tối đa 30 ngày / lần, kể từ ngày yêu cầu bảo lưu được chấp nhận.
 • Lệ phí bảo lưu gói khoá học: 500,000đ / lần.

2. Thay đổi chương trình học

 • Học viên chỉ được quyền đổi chương trình học 1 lần duy nhất / mỗi gói khoá học.
 • Lệ phí thay đổi chương trình học: 500,000đ / lần.

3. Chuyển nhượng gói khoá học

 • YEA chấp nhận hình thức chuyển nhượng gói khoá học từ học viên tới người khác.
 • Gói khoá học đã diễn ra hơn 50% thời lượng không còn giá trị chuyển nhượng.
 • Mỗi gói khoá học chỉ được chuyển nhượng 1 lần duy nhất.
 • Học viên tự tìm người để chuyển nhượng.
 • Lệ phí chuyển nhượng gói khoá học: 500,000đ / lần.

4. Tham dự khoá học

 • Học viên vui lòng huỷ lịch trước 6 tiếng tính từ thời gian bắt đầu lớp học.
 • Học viên không hủy lịch và vắng quá 3 buổi, lần thứ nhất tài khoản sẽ bị tạm khóa 1 tuần.
 • Học viên không hủy lịch và vắng quá 3 buổi, lần thứ hai tài khoản sẽ bị tạm khóa 2 tuần.
 • Học viên không hủy lịch và vắng quá 3 buổi, lần thứ ba tài khoản sẽ bị khóa cho tới khi ngày khai giảng mới bắt đầu.
 • Số tuần bị khóa, sẽ không được bù hoặc hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào.