Hi Yafflers,

YEA Team xin cập nhật, thông báo tới cộng đồng khách hàng/học viên về chính sách dịch vụ mới dành cho chương trình Talk Plus – Learn with style tại Yaffle English Academy:

1. Bảo lưu gói khoá học

2. Thay đổi chương trình học

3. Chuyển nhượng gói khoá học

4. Tham dự khoá học

Leave a Reply