Khóa học

Pro Talk: Business Result

This is a English course for Business people at Yaffle English. Register now!

0 trên 95 phần đã hoàn thành0%
16 Bài học

Hướng dẫn: Để tiện theo dõi nội dung học liên tục và chính xác. Hãy đánh dấu hoàn thành chủ đề, bài học khi bạn đã “book” lịch và tham gia chủ đề, bài học đó tại trung tâm.

References:
Business Result
ISL Collective Worksheets

Đăng ký khoá này

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Sẽ bắt đầu vào: 20/07/2019 10:00

Week 14

Sẽ bắt đầu vào: 27/07/2019 10:00

Week 15

Week 16