Tích lũy điểm

Chương trình Gói khóa học Điểm xếp hạng Điểm thưởng
Basic Plus * Starter
* Standard
* Awesome
* Super Star
* 5000 điểm xếp hạng
* 10000 điểm xếp hạng
* 15000 điểm xếp hạng
* 30000 điểm xếp hạng
* 4000 điểm thưởng
* 8000 điểm thưởng
* 12000 điểm thưởng
* 24000 điểm thưởng
Talk Plus * Starter
* Standard
* Awesome
* Super Star
* 5000 điểm xếp hạng
* 10000 điểm xếp hạng
* 15000 điểm xếp hạng
* 30000 điểm xếp hạng
* 4000 điểm thưởng
* 8000 điểm thưởng
* 12000 điểm thưởng
* 24000 điểm thưởng
Professional Talk * Starter
* Standard
* Awesome
* Super Star
* 6000 điểm xếp hạng
* 12000 điểm xếp hạng
* 18000 điểm xếp hạng
* 36000 điểm xếp hạng
* 5000 điểm thưởng
* 10000 điểm thưởng
* 15000 điểm thưởng
* 30000 điểm thưởng

Hoạt động Chi tiết Nhận ngay
Đặc biệt * Chúc mừng sinh nhật * 2000 điểm thưởng

(*) Vui lòng nhập ngày sinh trong mục Hồ sơ để tích luỹ điểm Chúc mừng sinh nhật.