“End” hay “Finish”?

End và Finish rất giống nhau về nghĩa nhưng chúng có một vài đặc điểm khác nhau. Bạn có biết sự khác nhau giữa chúng?.

Chúng ta sử dụng “Finish” để nói về cái gì đó đã đạt đến một kết luận, khi chúng ta ngừng làm điều gì đó vì nó đã được hoàn thành.

Ex:

  • He finished his lunch.

 

Vậy làm thế nào để sử dụng “End”? Sử dụng nó khi có một sự thay đổi quan trọng, như khi kết thúc của một kỷ nguyên, kết thúc của một cuộc cách mạng hay kết thúc một mối quan hệ.

Ex:

  • The Pol Pot regime in Cambodia ended in 1979.

 

**Lưu ý: Chỉ có duy nhất “Finish” theo sau nó là VERB-ING.

Ex:

  • Have you finished drinking your milkshake?.
  • When will you have finished preparing your speech?.
  • I think John has finished running the marathon, let’s go and congratulate him!.