Idioms -fruit and vegetables

Khi mà bạn nghĩ rằng tiếng Anh không có gì là kì lạ, thì idiom chính là một trong những phần kì lạ nhất, và idiom cũng tùy thuộc vào ngôn ngữ của người học mà nhiều khi còn có những câu thành ngữ mang ý tương tự.

To be full of beans

Câu mang ý nghĩa tràn đầy năng lượng và hào hứng.

Ex: Tom is full of beans today, he must have heard the good news.

To go bananas

Phát điên lên, cả trường hợp tích cực hay tiêu cực.

Ex: Alex went bananas when he heard that I had crashed his car.

To have a pea brain

Không được thông minh; ngốc ngếch, khờ khạo.

Ex: John has a pea brain, I have explained the problem to him many times but he doesn’t get it.

To be like two peas in a pod

Giống hệt như người khác, thường nói về biểu hiện những tính cách tương tự

Ex: They were two peas in a pod – they liked and did all the same things, together.

To be a bad apple

Người xấu, không tử tế

Ex: I think Martha is a bad apple. Have you seen how she behaves behind her parents back?

To be a banana republic

Một quốc gia kinh tế không mạnh hoặc tham nhũng.

Ex: This country has become a banana republic. I’m leaving as soon as I get the chance.

Life is a bowl of cherries

Cuộc sống dễ dàng và tương đẹp.

Ex: Life here in the Bahamas is a bowl of cherries, why would I want to go back to the city?