Kiểm tra đánh giá: Talk Plus

Đổi mới chương trình học tại Yaffle gắn liền với đổi mới về đánh giá quá trình học bằng Kiểm tra đánh giá của chương trình Talk Plus.

Hình thức:

  • Kiểm tra Từ vựng, lỗi Ngữ pháp qua bài Test trên hệ thống LMS
  • Speaking Test trực tiếp với Giáo viên nước ngoài

Nội dung:

Bao gồm nội dung học xuyên suốt thời gian của khóa GENERAL THEME: Leisure and Lifestyle, từ 27/8 đến 20/10.

Học viên vui lòng book lịch Test hoặc liên hệ trực tiếp tư vấn viên để được sắp xếp thời gian Kiểm tra đánh giá.

Sau khi hoàn thành đầy đủ bài kiểm tra đánh giá, trình độ của học viên sẽ được xác định lại thông qua bài kiểm tra này. Đối với những học viên không làm bài kiểm tra, sẽ được giữ nguyên level hiện tại.

YEA Team
We work hard for any second of yours