Làm thế nào để nói chuyện trên điện thoại bằng tiếng Anh

  • Trả lời điện thoại:

Hello?.

Good morning/ afternoon/ evening.

This is X (tên bạn).

X (tên công ty). Good morning/ afternoon/ evening.

Hello. How may I help you?.

 

  • Giới thiệu bản thân:

This is X (tên bạn). I’m calling from….

Hi, this is X (tên bạn).

Good morning/ afternoon/ evening. This is X (tên bạn) speaking.

 

  • Yêu cầu được chuyển máy cho ai đó:

May I please speak to X?.

Could I please speak to X?.

Is X in please?.

Would X be in by any chance?.

 

  • Hỏi tên hoặc thông tin từ người gọi:

May I ask who’s calling please?.

Who’s speaking?.

Where are you calling from?.

Can I have your name please?.

 

  • Nêu mục đích của cuộc gọi:

I’m calling from….

I’m calling to inform you that….

I’m calling with regards to….

I’m calling on behalf of Mr/ Mrs….

 

  • Chuyển máy cho ai đó hay yêu cầu người gọi giữ máy:

One second please, I’ll put you through

If you hold the line, I’ll put you through

Could you hold the line?.

Just a moment please.

 

  • Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại:

I have to go now.

Thanks for calling.

It was lovely to hear from you.

Thanks so much for calling.

I hope we can chat again soon.