Learning by Song: Last Hurrah – Bebe Rexha

Last Hurrah có thể hiểu như là lần cuối cùng cho một sở thích hay thói quen có hại nào đó, trước khi quyết tâm ngừng hoàn toàn.

I’m done with the drinking

I’m done with the smoking

I’m done with the playing

I’m done with the joking

I’m done with the ladies

I’m done with the fellas

Just sayin’ (Oh)

Farewell tequila, so long margarita

And lady sativa, I hate to leave ya

Don’t want the pressure

I don’t need a lecture

No, thank you, honey, God bless ya

 

I know I’ve said it all before

But it won’t hurt to do it all once more

 

This is my last hurrah, once I start

I ain’t gonna stop ’tiI I go too far

Last hurrah and it’s okay

Maybe tomorrow I won’t feel this pain

Last hurrah-ah-ah-ah-ah-ah

Last hurrah-ah-ah-ah-ah-ah

 

I’m done with the heartache

I’m done with the demons

Can’t wait to be normal

Right after this weekend

I’m done with the drama

I’m fixing my karma

One more night up your nirvana

 

I know I’ve said it all before

But it won’t hurt to do it all once more

 

This is my last hurrah, once I start

I ain’t gonna stop ’til I go too far

Last hurrah and it’s okay

Maybe tomorrow I won’t feel this pain

Last hurrah-ah-ah-ah-ah-ah

Last hurrah-ah-ah-ah-ah-ah

 

Maybe I’ll never change

But I’m still glad I came

Try again another day

But for now

 

This is my last hurrah, once I start

I ain’t gonna stop ’til I go too far

Last hurrah and it’s okay

Maybe tomorrow I won’t feel this pain

Last hurrah-ah-ah-ah-ah-ah

Last hurrah-ah-ah-ah-ah-ah

Vocabulary:

– I’m done with the fellas: tôi không còn cần những chàng trai

tequila /tɪˈkiːlə/, margarita /ˌmɑː(r)ɡəˈriːtə/: những loại rượu, cocktail

-I’m done with the demons: tôi không đùa với quỷ dữ nữa

One more night up your nirvana: chỉ một đêm nữa trong cõi thiên thai