Cấp độ thẻ

Updated: 1/6/2019

Hạng thẻ Ưu đãi Yêu cầu
Basic * Ưu đãi 5% khi ghi danh khoá học tiếp theo.
* Cộng ngay 2,000 điểm khi giới thiệu một học viên mới.
* Giảm 200,000 đ cho người được giới thiệu.
Từ 5,000 điểm
VIP * Ưu đãi 10% khi ghi danh khoá học tiếp theo.
* Cộng ngay 4,000 điểm khi giới thiệu một học viên mới.
* Giảm 500,000 đ cho người được giới thiệu.
* Book lịch sớm vào Sáng Thứ Sáu hàng tuần.
* Chăm sóc ở chế độ ưu tiên.
Từ 15,000 điểm
SVIP * Ưu đãi 20% khi ghi danh khoá học tiếp theo.
* Cộng ngay 6,000 điểm khi giới thiệu một học viên mới.
* Giảm 500,000 đ cho người được giới thiệu.
* Book lịch sớm vào Sáng Thứ Sáu hàng tuần.
* Chăm sóc ở chế độ ưu tiên.
* Thêm nhiều hỗ trợ, ưu đãi đặc quyền và duy nhất.
Từ 30,000 điểm