Modal verbs – Cách sử dụng chúng trong quá khứ

Động từ khiếm khuyết (Modal verbs) là động từ nhưng lại không chỉ hành động mà nó chỉ giúp bổ nghĩa cho động từ chính.

Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn sử dụng Modal verbs trong quá khứ, có một vài nguyên tắc quan trọng mà chúng ta cần phải học để sử dụng chúng một cách chính xác.

Might, may hoặc could được sử dụng khi chúng ta không chắc chắn 100% về chuyện đã xảy ra. Ta chỉ dự đoán hoặc đoán về điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ.

Modal verb + have + past participle

 

MIGHT/ MAY + HAVE + PAST PARTICIPLE

  • Kyle might have left early, that’s why he is not here at the moment.
  • Sarah might have forgotten her car keys, so she needs to go back home.
  • She may have lost her map so she couldn’t find the party.
  • I may have closed the door, I can’t remember.

 

COULD + HAVE + PAST PARTICIPLE

  • James could have come to my house but at the last minute he was told he had to work.
  • Claire and Jessica could have been rescued from the trapped elevator, if they had pushed the emergency button.

 

SHOULD + HAVE + PAST PARTICIPLE

  • You should have come to the party it was fantastic. (sự giới thiệu)
  • Mike, you should have studied harder, it was an important test. (lời khuyên)
  • I should have arrived on time, now I have missed the interview. (sự hối tiếc)

*Should có những ý nghĩa khác nhau khi sử dụng trong quá khứ. Nó được sử dụng để thể hiện lời khuyên hoặc sư hối tiếc xảy ra trong quá khứ.