Những cách để xin sự cho phép trong tiếng Anh.

 

 

 

Khi bạn nãy ra một ý tưởng và muốn thực hiện chúng, bạn thường phải xin phép cho nó. Với gia đình bạn, hoặc tại trường học hay

trong công việc, bạn thường phải hỏi để có cái bạn muốn. Bởi vì mọi người không thể đoán cái gì bạn mong muốn.

Trong những trường hợp này, làm thể nào để bạn xin sự cho phép?. Dưới đây là một số cách – và các tình huống sử dụng chúng –

bạn có thể sử dụng để xin sự cho phép.

  1. Ba cụm từ dưới đây đều có cùng ý nghĩa, nhưng mỗi từ đều có một hiệu ứng khác nhau để cho thấy sự lịch sự trong cách xin phép của bạn.

May I (please)…..?

 Đây là cách xin phép lịch sự nhất, được sử dụng khi bạn xin phép một ai đó có thẩm quyền đối với bạn. Để làm cho mẫu câu lịch sự

hơn, các bạn nhớ thêm “please” vào câu.

 

  • Ví dụ:

May I use the restroom?.

 

May I go to the park with my friends today please?.

 

May I look over this contract and discuss with my family members before signing it and getting it back to you?.

 

 

Can I……(please)?

 Hỏi bạn có thể làm gì được không, dùng “can” là cách hỏi trực tiếp hơn việc sử dụng “may” và “could”. Nếu bạn muốn lịch sự hơn,

nhớ thêm “please” vào câu. Đặc biệt khi bạn đang nói chuyện với ai đó có thẩm quyền đối với bạn.

 

  • Ví dụ:

Can I use your pen?.

 

Can I spend my weekend in Portland before traveling to Seattle?.

 

Can I please see the detailed plans for your kitchen remodeling?.

 

 

Could I……(please)?

 Đặt câu hỏi dùng từ để hỏi “could” là cách nhẹ nhàng để xin phép hơn là dùng “Can I”.

 

  • Ví dụ:

Could I borrow some money to pay for dance class and pay you back next week?.

 

Could I please watch the next episode of this show before we start cleaning the house?.

 

Could I get another glass of water please?

 

2. Bạn đang gợi ý một điều gì đó mà bạn muốn làm, hoặc cái gì bạn có thể làm, và cố gắng xem liệu người mà bạn yêu cầu có chấp

nhận đề nghị của bạn hay không. Cách xin phép theo những cách này coi trọng ý kiến của người khác.

Đây là những cụm từ tuyệt vời để sử dụng nếu bạn đang nói chuyện với một giáo viên ở trường hoặc một ông chủ trong công

việc.

Những cụm từ này cho thấy bạn không yêu cầu họ đưa ra ý tưởng cho bạn, mà chỉ để họ hỗ trợ hướng dẫn các ý tưởng của bạn

theo cách phù hợp với mọi người.

 

 

Would I be able to……?

 Hỏi theo cách này là một cách hay để thêm vào lý do, giải thích cho ý kiến của bạn. Nó giúp người mà bạn xin phép hiểu rõ hơn vì

sao bạn lại đề nghị như vậy. Nó cũng cho phép họ cung cấp cho bạn một lời giải thích lý do tại sao họ lại nghĩ một cách khác.

 

  • Ví dụ:

Would I be able to switch the color palates for the two projects? I think they fit together better that way?.

 

Would I be able to turn this essay in on Monday next week? I will be out of town on Tuesday, when the paper is due?.

 

Would I be able to ask you to give me a hand with lifting this cabinet? It is a little heavy?.

 

 

Do you mind if I……?

 Cách hỏi này mang nghĩa, bạn có phiền không nếu tôi……?

 

  • Ví dụ:

Do you mind if I sit here with you?.

 

Do you mind if I have a snack? I haven’t eaten all the morning.

 

Do you mind if I rearrange your books for you? They seem a little bit messy.

 

 

Do you think I should……?

 Bạn có nghĩ rằng tôi nên……?

Khi bạn dùng cách này để hỏi, cho thấy rằng bạn có ý tưởng nhưng bạn không chắc chắn về nó và bạn muốn tham khảo ý kiến của

họ.

Cách xin phép này dựa trên mối quan hệ của bạn với người mà bạn đang hỏi. Nếu bạn là nhân viên và hỏi xin ý kiến của sếp thì tốt

hơn là tránh sử dụng cách này. Tuy nhiên, đây là cách hỏi tốt khi bạn xin lời khuyên từ một người bạn.

 

  • Ví dụ:

Do you think I should go to this party with him or not?.

 

Do you think I should just let this go because we will have to work together again next time?.

 

Do you think I should buy the purple shirt or the blue hat?.

 

 

What do you think if I……?

 Bạn nghĩ gì nếu tôi……?

Nếu bạn đang phải giải quyết một vấn đề trong công việc, đây là cách hỏi tuyệt vời để bàn bạc với sếp của bạn.

 

  • Ví dụ:

What do you think if I ask the marketing department to redesign this ad and target a different audience than before?.

 

What do you think if I switch the agendas for the morning and the afternoon, so that people will be more awake when they hear about

the more important information?.

 

What do you think if I spend more time working on the train project and give my responsibilities on the bus project to someone else?.