Những cách nói “Good” trong tiếng Anh – Part 2

6. Fantastic

Fantastic với nghĩa đen “very good”, đôi khi nó được sử dụng như một câu cảm thán để bày tỏ sự ngạc nhiên hoặc tán thành.

 • “I passed my exam.”
  • “Fantastic!”
 • What a fantastic course!

7. Merry

Thuật ngữ Merry chúng ta thường hay thấy trong câu chúc Giáng sinh “Merry Christmas”, với nghĩa đen là hạnh phúc, vui vẻ. Tuy nhiên, ngày nay từ Merry đã khá lỗi thời và không được sử dụng nhiều.

 • He wished me a Merry Christmas.
 • The students filled the air with merry songs and music.

8. Fine

Từ này có nguồn gốc từ tiếng Pháp, mang ngữ nghĩa như “good”, nhưng với những bối cảnh tình huống khác nhau, từ sẽ mang những sắc thái ý nghĩa khác nhau.

 • The flat is very small, which is fine for one person.
 • Mary said she will come a bit late tomorrow, which is fine for me as I need more time to organize everything.

9. Well

Mặc dù từ này thường được sử dụng như một trạng từ, nhưng khi được sử dụng như một tính từ, nó mang sắc thái ý nghĩa như “good”. Và well – good đều có cùng hình thức so sánh hơn “better” và so sánh nhất “best”.

 • He is coping with the situation well.
 • Maria is doing well at university.

10. Suitable

Đây là một đồng nghĩa với nghĩa cụ thể hơn “good” khi sử dụng trong trường hợp bạn muốn nói về điều gì hoặc ai đó trong một tình huống, hoặc hoàn cảnh điều kiện nhất định.

 • This cream is suitable for children with eczema.
 • For some people, finding a suitable mate is quite difficult.