Có nhiều cách khác nhau để nói “little”, nhưng chúng phụ thuộc vào đối tượng được nói đến trong câu. Nói cách khác, có những đối tượng chủ thể nhất định, chỉ có thể sử dụng với những cụm từ cụ thể, không dùng những từ khác.

A spot (of something)

Như “little”, cụm từ “a spot of” + st có nghĩa là chỉ có một ít.

Ex:

A tad (of something)

Cụm từ này có thể bạn sẽ không thấy sử dụng thường xuyên vì nó là một từ thông tục được người bản xứ sử dụng khá thường xuyên để nói “little”.

Ex:

Tuy nhiên, có một số lưu ý về cụm từ này, sử dụng “a tad” khi đối tượng được nói đến trong câu là một loại vật chất (như đồ ăn trong VD trên). Nói cách khác, “a tag” không được sử dụng cho những đối tượng khác như thời gian, mà sẽ sử dụng “bit of time”

A smidgen

Đây cũng là một cụm từ được người bản xứ sử dụng nhưng ít thông dụng với người học tiếng Anh

Ex:

Với “smidgen” trong VD trên, được sử dụng để nói đến một lượng nhỏ.

Ex:

Trong VD này, “smidgen” được sử dụng để nói về thời gian.

Leave a Reply