Những mẫu câu sử dụng khi giải quyết xung đột

Trong đối thoại hàng ngày trong gia đình và tại môi trường làm việc, mâu thuẫn trong ý kiến, quan điểm là điều không tránh khỏi. Làm cách nào để giải quyết xung đột?

Một số mẫu câu tiếng Anh vừa mang tính chất kiên quyết, tôn trọng và thích hợp để giải quyết xung đột.

Thấu hiểu…, nhưng (quan điểm khác)…

 • I understand the way you feel, but…
 • I am really sorry you feel this way, but I didn’t mean that…
 • I see your point, but…

Thừa nhận sai lầm…

 • I am sorry if I was misunderstood.
 • I am sorry for not expressing myself in the right way.

Quyết đoán, kiên quyết…

 • I felt bad because…
 • Honestly, I didn’t expect you to act in that way.
 • I was hurt by what you said.
 • I don’t think you acted in the right way.
 • I feel as if I have been accused of something I have not done.
 • I admit that I am a bit sensitive, but it hurts when someone talks to me in that way.