Phân biệt ‘used to + infinitive’ và ‘be/get used to’

used to + infinitivebe/get used to + ‘ing’ có hình thức khá giống nhau. Tuy nhiên, hai cụm từ này hoàn toàn khác nhau ngữ nghĩa trong câu.

‘used to + infinitive’

Chúng ta sử dụng ‘used to’ để nói về những điều đã xảy ra trong quá khứ – hành động hay trạng thái – và không còn xảy ra ở hiện tại nữa.

  • She used to be a long distance runner when she was younger.
  • I used to eat meat but I became a vegetarian 5 years ago.

Dạng phủ định: didn’t use to

Dạng nghi vấn: Did you use to …?

used to’ không được sử dụng ở những thì hiện tại. Để nói về những thói quen ở hiện tại, chúng ta sử dụng hiện tại đơn và một trạng từ chỉ sự thường xuyên (usually, always, often, never, etc.)

Ex: I often eat at the Japanese restaurant in the city centre.

‘be/get used to’

Sử dụng be used to để nói rằng bạn quen với điều gì đó, không cảm thấy bất thường. Sử dụng get used to hay be getting used to có nghĩa là bạn đang trở nên quen với điều gì đó – trước đây chưa quen làm việc đó, hay điều gì, nhưng nay đã quen hơn, không còn lạ lẫm.

  • I found Slovak food very strange at first but I’m used to it now.
  • I’m getting used to driving on the right.

Cả ‘be used to’ và ‘get used to’ đều theo sau là một danh từ (hay đại từ) hay danh động từ (V-ing).

  • I can’t get used to getting up so early. I’m tired all the time.
  • He’s not used to the weather here yet. He’s finding it very cold.

Be/get used to’ có thể sử dụng với thì quá khứ, hiện tại và tương lai.

  • You might find it strange at first but you’ll soon get used to it.
  • He wasn’t used to the heat and he caught sunstroke.