I. Đặt cọc giữ chỗ

II. Bảo lưu gói khoá học

III. Thay đổi chương trình học

IV. Chuyển nhượng gói khoá học

V. Tham dự khoá học

 1. Chính sách vắng buổi học
  • Đối với hình thức lịch học linh động:
   • Học viên huỷ lịch trước 6 tiếng tính từ thời gian bắt đầu lớp học.
   • Học viên không hủy lịch và vắng quá 3 buổi, lần thứ nhất tài khoản sẽ bị tạm khóa 1 tuần.
   • Học viên không hủy lịch và vắng quá 3 buổi, lần thứ hai tài khoản sẽ bị tạm khóa 2 tuần.
   • Học viên không hủy lịch và vắng quá 3 buổi, lần thứ ba trở lên tài khoản sẽ bị tạm khoá 4 tuần.
   • Trường hợp thời hạn khoá học của học viên chỉ còn lại 4 tuần hoặc ít hơn, học viên không huỷ lịch và vắng 1 buổi sẽ bị khoá tài khoản 1 tuần.
   • Số tuần bị khóa, thời hạn còn lại của gói khoá học bị huỷ, sẽ không được bù hoặc hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào.
  • Đối với hình thức lịch học cố định:
   • Học viên vắng không rõ lý do hoặc không thực hiện huỷ lịch trên hệ thống 5 buổi liên tiếp, toàn bộ khoá học của học viên sẽ bị huỷ mà không hoàn lại bất kỳ chi phí nào.
 2. Tài khoản
  • Mỗi tài khoản chỉ được phép dùng cho một học viên.
  • Học viên vi phạm, trung tâm sẽ từ chối phục vụ và khoá tài khoản vĩnh viễn.
 3. Đặt lịch học
  • Học viên cần đặt lịch trước tối thiểu 4 giờ tính từ thời điểm diễn ra buổi học.
  • Thành viên VIP, SVIP sẽ được quyền ưu tiên đặt lịch học sớm so với thành viên Basic.
   • VIP, SVIP: lịch học tuần tiếp theo sẽ được hiển thị vào 11:15 Sáng Thứ Bảy hàng tuần.
   • Basic: lịch học tuần tiếp theo sẽ được hiển thị vào 8:00 Sáng Chủ Nhật hàng tuần.

VI. Chính sách học bù

Áp dụng cho hình thức học lịch cố định.

 1. Số buổi học bù áp dụng:
  • The Best (80 tuần): 15 lớp.
  • Super Star (64 tuần): 10 lớp.
  • Standard (32 tuần): 5 lớp.
  • Starter (16 tuần): không có.<