Chính sách khoá học

1. Bảo lưu gói khoá học

 • Miễn phí bảo lưu:
  • Starter: Không miễn phí.
  • Standard: 1 lần.
  • Awesome: 2 lần.
  • Super Star: 4 lần.
 • Chương trình này không giới hạn số lần bảo lưu gói khoá học (tạm khoá tài khoản).
 • Thời gian bảo lưu tối đa 30 ngày / lần, kể từ ngày yêu cầu bảo lưu được chấp nhận.
 • Lệ phí bảo lưu gói khoá học: 500,000đ / lần.

2. Thay đổi chương trình học

 • Học viên chỉ được quyền đổi chương trình học 1 lần duy nhất / mỗi gói khoá học.
 • Lệ phí thay đổi chương trình học: 500,000đ / lần.
 • Miễn phí thay đổi chương trình học 1 lần / khoá học dành cho Thành viên VIP, SVIP.

3. Chuyển nhượng gói khoá học

 • YEA chấp nhận hình thức chuyển nhượng gói khoá học từ học viên tới người khác.
 • Gói khoá học đã diễn ra hơn 50% thời lượng không còn giá trị chuyển nhượng.
 • Mỗi gói khoá học chỉ được chuyển nhượng 1 lần duy nhất.
 • Học viên tự tìm người để chuyển nhượng.
 • Lệ phí chuyển nhượng gói khoá học: 500,000đ / lần.
 • Miễn phí chuyển nhượng gói khoá học 1 lần / khoá học dành cho Thành viên VIP, SVIP.

4. Tham dự khoá học

 1. Báo vắng
  • Học viên vui lòng huỷ lịch trước 2 tiếng tính từ thời gian bắt đầu lớp học.
  • Học viên không hủy lịch và vắng quá 3 buổi, lần thứ nhất tài khoản sẽ bị tạm khóa 1 tuần.
  • Học viên không hủy lịch và vắng quá 3 buổi, lần thứ hai tài khoản sẽ bị tạm khóa 2 tuần.
  • Học viên không hủy lịch và vắng quá 3 buổi, lần thứ ba tài khoản sẽ bị khóa cho tới khi ngày khai giảng mới bắt đầu.
  • Số tuần bị khóa, sẽ không được bù hoặc hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào.
 2. Tài khoản
  • Mỗi tài khoản chỉ được phép dùng cho một học viên.
  • Học viên vi phạm, trung tâm sẽ từ chối phục vụ và khoá tài khoản vĩnh viễn.
 3. Ưu tiên
  • Thành viên VIP, SVIP sẽ được quyền ưu tiên đặt lịch học sớm so với thành viên Basic.
   • VIP, SVIP: lịch học tuần tiếp theo sẽ được hiển thị vào Sáng Thứ Sáu hàng tuần.
   • Basic: lịch học tuần tiếp theo sẽ được hiển thị vào Sáng Thứ Bảy hàng tuần.
  • Thành viên SVIP được ưu tiên phục vụ riêng tư từ quản lý, nhân viên tại chi nhánh trung tâm bất kỳ.

YAFFLE ENGLISH ACADEMY
Updated: 13/11/2018