Say NO PROBLEM!

No problem là một cách thân mật khi muốn nói you’re welcome.

Có nghĩa như khẳng định bạn có thể làm một điều gì đó một, không gây bất kỳ vấn đề gì, nhận một cách dễ chịu. ‘yes, I can do it’ ‘This is easy, I can do it’. Hoặc khi đáp lại lời cám ơn, hay xin lỗi.

Ex: Could you help me with this please?” “Sure, no problem”

Ex: “Thank you for helping yesterday” “It was no problem at all”

Một số cách nói khác: (I: informal – thân thiện, F: formal – trang trọng)

 • You’re welcome (F)
 • Sure thing (I)
 • No worries (I)
 • Cool (I)
 • It’s all gravy (I)
 • It’s all right (I)
 • Certainly (F)
 • Of course (F)
 • That’s OK (I)
 • No at all (F)
 • That’s absolutely fine (F)
 • Don’t mention it (F/I)
 • It’s nothing (I/F)
 • No probs (I)
 • You’re very welcome (F/I)
 • It’s my pleasure (F)
 • No sweat (I)

Hãy thử sử dụng những cụm từ khác nhau, bạn có thể luyện tập nhiều cách để diễn tả ‘no problem’.