So sánh ngang bằng trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, khi so sánh ngang bằng giữa 2 đối tượng, chúng ta thường sử dụng cấu trúc “as…as”, hay để đơn giản hơn là cấu trúc “as + adjective + as”.

Ex:

 • Are you as fast as your brother?
 • In the mountain, I felt as free as a bird.
 • When I saw him he was as tall as his brother.

Cấu trúc so sánh này không chỉ được sử dụng ở dạng khẳng định, mà còn được sử dụng trong dạng phủ định để diễn tả sự khác nhau của 2 đối tượng được so sánh.

Ex: The weather in England is not as good as it is in Spain

Như ví dụ trên, nói cách khác, diễn tả thời tiết ở Tây Ban Nha  tốt hơn thời tiết tại Anh.

Cách so sánh với cấu trúc “the … the”

Về mặt lý thuyết, cấu trúc này tương tự như “as…as” về cách thức các từ được đặt với nhau, nhưng trong trường hợp dạng khẳng định, và được sử dụng khi đối tượng so sánh có sự thay đổi, hoặc thay đổi cùng nhau.

Ex –  “the more” and “the less”

 • The more I know you, the more I like you.
 • The more I water the flowers, the less beautiful they are.
 • The more you study English, the more you learn.

Dạng so sánh với từ đuôi “-er”

Dạng so sánh của tính từ một-âm-tiết bằng cách thêm đuôi “-er”.

Ex:

 • Henry is shorter than his father.
 • The Atlantic is warmer than the Arctic.
 • London is safer than New York.
 • The jumbo is slower than the concorde.
 • The Pyrenees are lower than the Himalayas.