Sự khác nhau giữa “ago” và “before”

Ago” luôn dùng để đếm ngược từ thời điểm hiện tại, còn nếu chúng ta kể hay đếm ngược lại từ thời quá khứ thì dùng “Before“.

Ví dụ:

[icon type=”icon-pencil”] I met Judy in Saigon 10 years ago.
[icon type=”icon-check”] Nghĩa là: tôi đã gặp Judy 10 năm trước tính từ thời điểm hiện tại.

[icon type=”icon-pencil”] Talking to her I found out that I had been at high school with her brother two years before.
[icon type=”icon-check”] Nghĩa là: Đang nói chuyện với cô ấy tôi nhận ra rằng tôi đã từng học cùng trường cấp 3 với anh trai cô ấy hai năm trước thời điểm rời trường cấp 3 (nghĩa là cùng học cấp 3 trong vòng 2 năm)

[icon type=”icon-pencil”] She met him in Hanoi in May 2013, he told her he had wrote a song five years before.
[icon type=”icon-check”] Nghĩa là: Cô ấy gặp anh ta tại Hà Nội tháng 5 năm 2013, anh ta nói với cô ấy anh ta đã viết một bài nhạc 5 năm trước (5 năm trước tính từ lúc anh ta đã gặp cô ấy)