Ago” luôn dùng để đếm ngược từ thời điểm hiện tại, còn nếu chúng ta kể hay đếm ngược lại từ thời quá khứ thì dùng “Before“.

Ví dụ:

[icon type=”icon-pencil”] I met Judy in Saigon 10 years ago.
[icon type=”icon-check”] Nghĩa là: tôi đã gặp Judy 10 năm trước tính từ thời điểm hiện tại.

[icon type=”icon-pencil”] Talking to her I found out that I had been at high school with her brother two years before.
[icon type=”icon-check”] Nghĩa là: Đang nói chuyện với cô ấy tôi nhận ra rằng tôi đã từng học cùng trường cấp 3 với anh trai cô ấy hai năm trước thời điểm rời trường cấp 3 (nghĩa là cùng học cấp 3 trong vòng 2 năm)

[icon type=”icon-pencil”] She met him in Hanoi in May 2013, he told her he had wrote a song five years before.
[icon type=”icon-check”] Nghĩa là: Cô ấy gặp anh ta tại Hà Nội tháng 5 năm 2013, anh ta nói với cô ấy anh ta đã viết một bài nhạc 5 năm trước (5 năm trước tính từ lúc anh ta đã gặp cô ấy)

Leave a Reply