Thành ngữ tiếng Anh về “Dream”

  • A dream come true = giấc mơ thành hiện thực

Example: My new job is a dream come true: the people are lovely, the work is interesting and it’s close to my house.

 

  • A pipe dream = suy nghĩ viễn vông, ước mơ không thực tế

Example: Josh’s pipe dream is to become the president of America.

 

  • American dream = giấc mơ Mỹ có thể định nghĩa là sự hạnh phúc nơi bạn có thể đạt được cuộc sống tự do như mình mong muốn bằng nỗ lực của bản thân

Example: Lilly is living the American dream: she has the husband, the two kids and the house with a garden.

 

  • Be in a dream world = những suy nghĩ và ước mơ không thực tế và ít có khả năng thành công.

Example: Stop living in a dream world! If you want to graduate you’ll have to study harder.

 

  • Beyond wildest dreams = vượt xa ngoài sức tưởng tượng

Example: My holiday in Mexico was beyond my wildest dreams, it was perfect.

 

  • Broken dreams = ước mơ hoặc mong muốn không thể thực hiện được

Example: Her grandmother’s life was full of broken dreams.

 

  • Dream on! = nói với ai đó khi bạn không tin rằng điều người đó nói sẽ thành hiện thực

Example: You want me to give you 1000$? Dream on!.

 

  • In your dreams = bạn không tin vào điều gì đó mà người khác đang nói

Example: You want to marry Brad Pitt? In your dreams!.

 

Wouldn’t dream of doing = không bao giờ nghĩ đến việc làm gì

Example: I wouldn’t dream of travelling without insurance, it’s too risky.

Nguồn: abaenglish.com