Thành ngữ tiếng Anh về Hoa

  • Mighty oaks from little acorns grow.

Có từ oak là cây sồi và acorn là quả đầu. Nghĩa là những vấn đề lớn nhất, điều vĩ đại có thể bắt đầu từ nguyên do nhỏ hay đơn giản nhất.

Example:

John is only 6 but he’s already such a little scientist! Mighty oaks from little acorns grow and I think he’ll be a great scientist one day.

 

  • Never a rose without the prick.

Thành ngữ này mang nghĩa không có việc gì là dễ làm cả.

Example:

Winning the lottery was an incredible experience, but lots of people wanted me to give them money” “Never rose without a prick”.

 

  • Nip it in the bud.

Ý chỉ giải quyết vấn đề từ gốc.

Example:

If you don’t nip hitting your little sister in the bud you won’t get any ice cream!.

 

  • No bed of roses.

Câu này có nghĩa là việc không khó.

Example:

Studying law is no bed of roses, it’s lots of hours of work and no sleep. But I know I’ll get a good job when I finish.

 

  • Old chestnut.

Thành ngữ chỉ những việc mà được lặp lại nhiều lần quá và trở nên nhàm chán.

Example:

Oh, not that old chestnut! You are always talking about the same thing.

 

  • Out of the woods.

Có nghĩa là thoát khỏi nguy hiểm, không còn gặp rắc rối, khó khăn.

Example:

Jenny is out of the woods: nobody discovered she stole the money and now everybody has forgotten.

 

  • Pushing up the daisies.

Nếu ai đó “Pushing up the daisies”, có nghĩa là họ đã chết.

Example:

I just found out Nora is pushing up the daisies… nobody told me she had died last year.