Tiếng Anh giao tiếp với hàng xóm

Càng ngày đất nước càng hòa nhập và người nước ngoài đến Việt Nam sinh sống cũng như người Việt ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội cũng rất nhiều. Chúng ta hẳn nhiên sẽ có những người hàng xóm là người ngoại quốc.

Giới thiệu bản thân

Khi chuyển tới một nơi ở mới, bạn nên qua chào hỏi hàng xóm làm quen, tạo mối quan hệ và nắm những thông tin cần thiết. Đơn giản có thể chỉ là hỏi thăm công việc, cuộc sống, hoặc những nơi cần đi như chợ, siêu thị,…

Mẫu câu được sử dụng:

 

  • Hello, how are you?
  • Good morning, I am Lisa. I am new in this area. I just moved here from Spain.
  • Hi, I am a new resident in this area. I am looking for a nearby supermarket. Could you help me?
  • Hello, nice weather today, isn’t it?

 

Hoặc chào hỏi hàng xóm mới:

 

  • Good afternoon, I can see you are new to the area. Welcome! If you need anything just feel free to ask me. I live in flat 23.
  • Good morning, I see you are new to the area. Welcome! My name is Lisa. Where are you from?

 

Khi gặp một số vấn đề

Mỗi nhà với mỗi nếp ống khác nhau, đôi khi thời gian sinh hoạt cũng sẽ bị ảnh hưởng; hoặc khi có vấn đề phát sinh cần giải quyết.

Mẫu câu được sử dụng:

 

  • Good morning, I noticed a patch of water on the ceiling of my bathroom. I believe there is a water leak in your bathroom.
  • Hello, could you check the pipes in your bathroom? There is mould in the room underneath your bathroom.
  • Good morning, can I ask you to be quieter on Sunday evenings? I know that you have children, but I get up very early on Monday mornings. I would be grateful if you could pay more attention after 8 o’clock.
  • Hi, can I ask you to avoid moving chairs in the evening? Unfortunately, the noise is very loud downstairs. Thank you so much for understanding!