Tính từ đuôi “-ed” và đuôi “-ing”

Những tính từ có đuôi ‘-ed’ (‘bored’, ‘interested’) và tính từ có đuôi “-ing” (‘boring’, ‘interesting’) rất dễ gây nhầm lẫn.

-ed adjectives

Tính từ đuôi ‘-ed’ khi mô tả cảm xúc – để nói về cảm xúc của người khác như thế nào về điều gì đó.

 • I was very bored in the maths lesson. I almost fell asleep.
 • He was surprised to see Helen. She’d told him she was going to Australia.
 • Feeling tired and depressed, he went to bed.

-ing adjectives

Tính từ đuôi ‘-ing’ khi nói về điều gì đó là nguyên nhân gây ra cảm xúc – bài học chán (boring lesson) sẽ làm cho bạn cảm thấy chán (bored).  

 • Have you seen that film? It’s absolutely terrifying.
 • I could listen to him for hours. He’s one of the most interesting people I’ve ever met.
 • I can’t eat this! It’s disgusting! What is it?

Chú ý: ai đó là một người nhạt nhẽo và nhàm chán, sử dụng boring để diễn tả; nhưng khi người ta làm cho người khác thấy chán, sử dụng bored.

 • He talks about the weather for hours. He’s so boring.
 • NOT – “I was very boring at the party so I went home.”

Dưới đây là một số tính từ có cả 2 dạng, ‘-ed’ và ‘-ing’

 • amused
 • amusing
 • annoyed
 • annoying
 • confused
 • confusing
 • disappointed
 • disappointing
 • excited
 • exciting
 • exhausted
 • exhausting
 • frightened
 • frightening
 • satisfied
 • satisfying
 • shocked
 • shocking