English for Communication

Đây là bài kiểm tra có tính thời gian. Bạn sẽ có 30 giây cho mỗi câu hỏi. Sẵn sàng?

30